Kalkınma İktisadı

Mutluluğun İktisadı: Para Saadet Getirir mi? -1-

Mutluluğun bir inceleme konusu olarak iktisadın gündeminde tekrar yer edinmesi oldukça sevindirici bir gelişme. Farklı eğitim geçmişlerine sahip birçok profesör, iktisat ve diğer sosyal bilimlerin merkezinde mutluluk nosyonunun yer edinmesi gerektiğini düşünüyor. En doğru şekliyle 1700lerin ikinci yarısında iktisadın odağında yer alan mutluluk, iki buçuk asır sonra tekrar tartışılmaya başlandı. Bu yazıdaki amacım evvela günümüzdeki mutluluk iktisadı çalışmalarına dair oldukça yüzeysel bir çerçeve çizdikten sonra, mutluluğun ve diğer birçok insani değerin iktisattan uzaklaştırılması suretiyle iktisadın ahlaksız bir disiplin haline gelmesini anlatmaktır.

Kent Yoksulluğu ve Mekân Ayrışması

Yoksulluğun mekan ve zamana bağlı olarak anlam kazanması, kendine has yoksulluk çeken mekanların diğer özelliklerinden etkilenmesi üzerine…

Teknoloji Edinimi: Kaynaklar

Teknoloji edinimi Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) ve Teknoloji Transferi gibi iki temel belirleyiciye bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunları ilki içsel ikincisi dışsal kaynaklar olmak üzere...

Teknolojik Gelişme ve Toplumsal Zekâ

Gerçekten toplumların zekâ düzeyi ile teknolojik gelişmişlik seviyeleri arasında bir ilişki var mı? Türk Dil Kurumu zekâyı “insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama...

Schumpeter, Yenilik ve Yaratıcı Yıkım

Schumpeter'in on yıllar önce önemini ifade ettiği yenilenme eylemi, bugün yardımcı başka bir konu ile hala güncelliğini korumaktadır. Yazıda da anlatıldığı gibi; "‘Yaratıcı Yıkım Gelişimi’ kapitalizmin esas temeldir; ister istemez her kapitalist teşebbüs er geç bu gelişime ayak uydurmak zorundadır" !

Emeksiz Teknoloji… Emeksiz Yenilik vs…

Doğal kaynakları kullanarak üretken kılacak, sermaye birikimini sağlayacak unsurları biraraya getirecek ve teknolojinin üretimini sağlayacak olan tek faktör, özü itibariyle insanı ifade eden emek faktörüdür. Bu öneminden dolayı emek, hemen tüm iktisatçılar tarafından üzerinde önemle durulan bir faktör olagelmiştir. Emeğin gelişmekte olan ülkeler için yarattığı ikileme göz atalım...